algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING

De Tuinarchitect houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens (AVG). De persoonsgegevens worden verwerkt door de Tuinarchitect met als enige doel de uitvoering van de overeengekomen opdrachten. Het betreft inzonderheid uw (voor)naam, adres, e-mailadres, telefoon- of GSM-nummer, rijksregisternummer en alle andere gegevens noodzakelijk in functie van de uitvoering van de opdrachten. U heeft recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens en kunt deze corrigeren, wijzigen en onder bepaalde voorwaarden laten verwijderen. Toezichthoudende instantie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 Toepassingsgebied
1.1.
Deze algemene voorwaarden beheersen op exclusieve wijze alle overeenkomsten van Eveline VEKEMANS (KBO: 0680.703.339; verder “de Tuinarchitect”) met Opdrachtgevers voor de uitvoering van de hierna omschreven werken.
1.2.
Elk begin van uitvoering van de opdracht brengt de aanvaarding van deze voorwaarden met zich mee, nu zij integrerend deel uitmaken van elk contractueel document. De Opdrachtgever verzaakt hiermee aan de toepassing van zijn eventuele algemene voorwaarden.
1.3.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel tot stand komen op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze.

Art. 2 Prijsbepaling
2.1.
Tenzij anders overeengekomen, gelden alle offertes of prijsopgaves als een vrijblijvende raming op basis van vermoedelijke hoeveelheden. Een definitieve meting gebeurt door de Tuinarchitect op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde werken en nooit voorafgaandelijk aan de uitvoering. Indien de offerte of prijsopgave geen uurtarief of kostprijs vermeld, dan gebeurt de prijsbepaling door eenzijdige partijbeslissing van de Tuinarchitect (in regie en aan een uurtarief van € 70,00). De Tuinarchitect behoudt zich het recht voor om de opdracht pas aan te vangen na betaling van een voorschot.
2.2.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen vermeld in offertes en prijsopgaves uitgedrukt in euro en exclusief BTW.
2.3.
De prijzen gelden onder voorbehoud van wijziging met meer dan 10% van de grondstofprijzen, taksen, heffingen, belastingen en andere externe oorzaken van kostprijswijzigingen.
2.4.
De Tuinarchitect heeft het recht om na verloop van iedere periode van twaalf maanden vanaf de aanvaarding van de offerte het uurtarief met maximum 20% te verhogen.
2.5.
De offertes en prijsopgaves blijven geldig gedurende 90 dagen na de daarop vermelde datum.

Art. 3 De opdracht van de Tuinarchitect
3.1.
Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, bestaat de opdracht van de Architect in:
– het opmaken van (voor)ontwerpen en definitieve plannen;
– de leiding van de werken: het geven van toelichting en instructies bij de ontwerpen en plannen aan de uitvoerende aannemer;
– de controle na uitvoering van de werken.
3.2.
De Tuinarchitect verbindt zich niet tot een toezicht op de werken of een permanente aanwezigheid op de werf tijdens de uitvoering van de werken.
3.3.
De Tuinarchitect verbindt zich niet tot sluitende juridische adviesverlening inzake de vergunningsplicht van de voorgenomen werken.
3.4.
De Tuinarchitect staat niet onder toezicht van de Orde van Architecten en is derhalve niet gebonden aan de wettelijke en deontologische bepalingen zoals toepasselijk op het gereglementeerde beroep van architect, waaronder de Architectenwet en het Reglement van beroepsplichten.
3.5.
De Tuinarchitect kan niet aansprakelijk gesteld of aangesproken worden voor een bedrag dat de dekkingslimiet van de verzekering beroepsaansprakelijkheid overstijgt.

Art. 4 De uitvoering van werken
4.1.
De Opdrachtgever behoudt de vrije en definitieve keuze van de uitvoerende aannemer voor de realisatie van de plannen en werken. De Architect draagt geen verantwoordelijkheid voor de keuze van de persoon van de aannemer.
4.2.
De Tuinarchitect kan niet worden aangesproken voor eventuele (gevolg)schade ingevolge de keuze van de uitvoerend aannemer en andere bouwactoren, noch voor (uitvoerings)fouten of eenzijdige planwijzigingen van deze laatsten.

Art. 5 Betalingen – betalingstermijnen – verwijlsinteresten en schadebeding
5.1.
Alle betalingen zijn draagbaar en dienen te worden uitgevoerd op de zetel van de Tuinarchitect binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de datum van de factuur.
5.2.
Niet-betaling of betaling na de vervaldag maakt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning een verwijlsinterest opeisbaar, berekend aan een interestvoet van 10% per jaar, alsook een schadevergoeding, die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00.

Art. 6 Duur van de overeenkomst
6.1.
Behoudens anders overeengekomen, zijn de overeenkomsten met de Tuinarchitect van onbepaalde duur.
6.2.
De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging van de overeenkomst cf. art. 1794 oud B.W. De Tuinarchitect behoudt recht op vergoeding van de geleverde prestaties en een vergoeding voor gederfde winst. Deze laatste wordt forfaitair bepaald op 20% van de gederfde inkomsten van de Tuinarchitect.

Art. 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1.
Niettegenstaande de betaling van het ereloon, wordt de Tuinarchitect geacht het volledig intellectueel eigendomsrecht te behouden van zijn plannen, studies, (voor)ontwerpen, schetsen, modellen en concepten. De architect heeft de exclusieve rechten inzake reproductie, en zodoende verleent de Opdrachtgever de toelating om plannen, beschrijvingen en foto’s van de ontwerpen en plannen te publiceren.
7.2.
De Opdrachtgever verbindt zich tot het vermelden van de naam van de Tuinarchitect en haar handelsnaam “Bloesem Tuinarchitecten” telkens hij één van de voormelde concepten als referentie gebruikt.

Art. 8 Forumbeding – Toepasselijk recht
De rechtbanken bevoegd voor het grondgebied Dendermonde zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot alle aspecten van de overeenkomsten met de Tuinarchitect. Deze geschillen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.